Inhalt

Wybory parlamentarne

Landtag Turyngii zasadniczo składa się z 88 parlamentarzystów, wybieranych w powszechnych, równych, bezpośrednich, tajnych i wolnych wyborach. Tych pięć zasad określających prawo wyborcze stanowi niezbywalne wymogi demokratycznego prawa wyborczego (art. 46 Konstytucji). Odnoszą się one nie tylko do głosowania, lecz również do całych procedur wyborczych, od nominacji kandydatów do ogłoszenia wyników wyborów. 

Zasadniczo wszyscy Niemcy, którzy w dniu wyborów ukończyli 18 rok życia i którzy przebywają w Turyngii od przynajmniej trzech ostatnich miesięcy, są uprawnieni do głosowania (art. 46 i art. 104 Konstytucji). Nawet ci, których głównym miejscem zamieszkania nie jest Turyngia, są uprawnieni do głosowania, pod warunkiem przedłożenia wniosku stanowiącego o wyborze Turyngii jako centrum ich zainteresowania politycznego. Dzięki temu wybór parlamentarzystów w wyborach powszechnych jest zagwarantowany. 

Każdy uprawniony do głosowania posiada dwa głosy. Każdy głos ma tę samą wagę, dzięki czemu zasada równości wyborów jest spełniona. W przypadku, gdy partia lub organizacja wyborcza otrzyma poparcie mniejsze niż 5%, głosy te nie będą uwzględnianie podczas przyznawania stanowisk. Ta klauzula narusza co prawda zasadę równości wyborów; niemniej jednak służy ona zagwarantowaniu sprawności funkcjonowania Landtagu – poprzez zapobieganie zbyt dużemu rozproszeniu składu parlamentu – jest ona uznana za dopuszczalną przez Federalny Trybunał Konstytucyjny.

Wybór 91 posłów Landtagu nastepuje według zasady stosunku głosów. W 44 okręgach wyborczych wybiera się bezpośrednio 44 posłów; pozostali posłowie (47) wybierani są za pomocą partyjnych list wyborczych. W ten sposób wybrany poseł jest przedstawicielem całego ludu, podlegającym własnemu sumieniu i nie związanym mandatami.