Inhalt

Pozycja Landtagu w federacyjnej strukturze konstytucyjnej

Zgodnie z niemiecką ustawą zasadniczą, jak formułuje to Federalny Trybunał Konstytucyjny, kraje związkowe (Landy) są ”członkami federacji z ich własną, aczkolwiek ograniczoną, suwerennością, nie utworzoną przez federację lecz przez nią uznawaną”. W artykule 44 Konstytucji, Turyngia wyraźnie określa się jako kraj zwiąkowy Federalnej Republiki Niemiec. 

Bazując na swoim statusie krajów związkowych, Landy posiadają własną władzę na obszarach prawodawstwa, administracji i sądownictwa. Zgodnie z artykułem 45 Konstytucji Kraju Związkowego,  władza państwowa spoczywa w rękach ludności. Przejawia się ona w głosowaniu i elekcjach oraz poprzez organy wyznaczone na podstawie Konstytucji. Landtag jest organem legislacyjnym zgodnie z artykułem  47 Konstytucji. Ustanawianie praw może również odbywać się bezpośrednio przez lud w formie referendum (art. 81 i 82 Konstytucji). 

Zgodnie z art. 70 ustawy zasadniczej, Landy są uprawnione do prawodawstwa, o ile Konstytucja nie przydzieli władzy legislacyjnej rządowi federalnemu. Władza legislacyjna Landtagu rozciąga się adekwatnie na następujące obszary: 

Prawo konstytucyjne,

            Organizacja i precedury administracyjne

            Umowy terytorialne

            Budżet Landu

            Kultura i oświata

            Prawo policyjne i porządkowe

            Prawo samorządowe

            Prawo medialne 

Wprawdzie najważniejszym zadaniem Landtagu jest ustanawianie praw, lecz w ramach parlamentarnego systemu rządowego posiada on również ważne zadania przydzielone mu konstytucyjnie, mianowicie: wybieranie prezesa rady ministrów oraz kontrolowanie działalności rządu kraju związkowego i jemu podległej administracji. 

Landag jest najwyższym demokratycznym organem decyzyjnym stanu, wybieranym przez lud (art. 48 Konstytucji). Ponadto Landtag stanowi do pewnego stopnia forum politycznych dyskusji. Obywatele mają okazję informowania się nawzajem o różnych politycznych opiniach poprzez publiczne sesje plenarne oraz szczegółowe sprawozdania w prasie, radiu i telewizji, odnoszące się do działalności parlamentu kraju związkowego.