Inhalt

Powstawanie ustaw

Powstawanie ustaw
Powstawanie ustaw

 

 

1 – Jak powstaje ustawa
2 - Podanie petycji pod referendum
3 – Landtag, grupy lub przynajmniej 10 członków
4 – Rząd kraju związkowego
5 – Ustawa
6 – Publikacja
7 – Pierwsza narada (czytanie)                                                                             8 - Przekazać do komitetu
9 – Propozycja rezolucji od odpowiedniego komitetu
10 – Druga narada
11 – Głosowanie
12 – Stop
13 – Odesłanie propozycji spowrotem do komitetu
14 – Trzecia narada (jeśli konieczna)
15 – Odrzucenie
16 – Ostateczne głosowanie
17 – Przewodniczący izby poselskiej podpisuje ustawe i publikuje ją w dziennku ustaw i rozporządzeń
18 – Ustawa wchodzi w życie
19 – Obywatele Turyngii mają możliwość dobrowolnego umieszczenia tematu w porządku obrad Landtagu Turyngii. Mogą oni nawet poddać ustawę pod naradę oraz, w przypadku odrzucenia przez plenum, przedstawić ją obywatelom do głosowania. Takie procedury nazywamy: inicjatywą obywatelską, petycją lub referendum.

Biuro prasowe Landtagu Turyngii oferuje broszury informujące o tychże instrumentach bezpośredniej demokracji.

Projekty ustaw mogą być zaproponowane przez rząd kraju związkowego, przez sam Landtag lub drogą petycji do referendum (art. 81 Konstytucji). Inicjatywy legislacyjne członków Landtagu mogą być praktykowane przez grupę parlamentarną bądź co najmniej 10 parlamentarzystów. Projekt ustawy przedstawiony przed Landtagiem w drodze petycji do referendum musi być poparty w przeciągu 2 miesięcy przez 8% uprawnionych do głosowania (sesja oficjalna) lub w przeciągu 4 miesięcy przez 10% uprawnionych do głosowania (sesja otwarta). Projekty ustaw z reguły podlegają obradom (czytaniom) dwukrotnie podczas sesji plenarnej Landtagu. Jedynie prawa, które dotyczą konstytucji, podlegają trzykrotnym obradom.  

Podstawowe aspekty projektów ustaw są prezentowane podczas pierwszego czytania. Następnie sesja plenarna głosuje, czy projekt zostanie skierowany do komitetu. Jeżeli projekt ustawy jest skierowany do różnych komitetów, zostaje wyznaczony jeden główny komitet jako koordynator.  

Komitety są odpowiedzialne za przygotowanie uchwał Landtagu. Sprawdzają one projekt ustawy z każdej możliwej perspektywy. Odpowiedni minister lub jego deputowany (podsekretarz) oraz urzędnicy ministerialni również biorą udział w naradach. W celu uzyskania informacji, komitety są upoważnione do przeprowadzenia przesłuchań, które najczęściej mają charakter otwarty. W tym przypadku eksperci, grupy interesu oraz inne strony posiadające istotne informacje są przesłuchiwane pod kątem rozważanych spraw. Komitet koordynujący podejmuje ostateczną decyzję, która zostaje przedstawiona na sesji plenarnej do rozstrzygnięcia. Decyduje on również o tym, który projekt innych komitetów ma zostać zawarty w rekomendacji.  

Drugie czytanie rozpoczyna się raportem przedstawionym przez członka komitetu koordynującego, po czym następują obrady i głosowanie. Podczas drugiego czytania Landtag może skierować projekt ustawy spowrotem do komitetu. Jednym ze specjalnych przywilejów, które posiadają członkowie parlamentu, jest możliwość podjęcia inicjatywy nowelizacji ustawy podczas drugiego czytania. 

Drugie czytanie najczęściej kończy się ostatecznym głosowaniem, które rozstrzyga przyjęcie lub odrzucenie projektu ustawy, trzecie czytanie nie jest zalecane ani nakazane. Wprowadzenie w życie uchwały z reguły wymaga zwykłej większości głosów obecnych członków parlamentu; prawa dotyczące konstytucji muszą być poparte większością 2/3 głosów członków Landtagu. Jeśli Landtag nie zaakceptuje projektu ustawy złożonego drogą petycji, zostaje on oddany pod referendum.