Inhalt

Organy parlamentu

Zgodnie z art. 57 ust 5 Konstytucji Landtag ustanawia regulamin. Bazując na zasadach autonomii parlamentarnej Landtag reguluje własną organizację i sposób pracy.  

Członkowie parlamentu, którzy przynależą do tej samej politycznej partii bądź listy mogą się zrzeszać i formować grupy parlamentarne. By móc spełniać swoje obowiązki, członkowie mają prawo do wypłaty bonifikat i przydziałów z puli. Opozycja otrzymuje dodatkowe fundusze (tzw. bonus opozycjyjny), ponieważ jest ona fundamentalną częścią parlamentarnej demokracji i ma mniej możliwości by apelować do aparatu administacyjnego kraju.  

Na zewnątrz Landtag jest reprezentowany przez przewodniczącego parlamentu. Jest on odpowiedzialny za ochronę godności i praw Landtagu. W izbie parlamentarnej przewodniczący posiada jurysdykcję i władzę policyjną. Przewodniczący lub jeden z jego dwóch deputowanych prowadzi sesje plenarne ze wsparciem sekretarza. 

Zgodnie z art. 1 ust. 4 regulaminu przewodniczący i deputowani są wybierani na początku okresu legislacyjnego podczas sesji ustawodawczej Landtagu. Przewodniczący i deputowani tworzą komitet wykonawczy Landtagu. Uczestniczy on między innymi w przyjmowaniu i zwalnianiu pracowników administracyjnych Landtagu oraz w przygotowywaniu propoyzcji budżetu przez przewodniczącego.  

Rada Starszych wspiera przewodniczącego w sprawowaniu obowiązków oraz ułatwia porozumienie pomiędzy grupami parlamentarnymi nad porządkiem obrad oraz nad obsadą stanowisk przewodniczących komisji oraz ich zastępców. W skład Rady wchodzą: przedstawiciel Landtagu, przedstawiciele deputowanych i 8 innych członków parlamentu wytypowanych przez partie.  

Obrady i uchwały plenum są przygotowywane w specjalnych komitetach Landtagu (art. 62 Konstytucji). Przedmioty obrad (jak np. szkice projektów, wnioski, interpelacje) są zwykle przekazywane do specjalnych komitetów poprzez sesje plenarne Landtagu. Komitety mogą również na własną rękę podejmować się spraw, które nie zostały im przekazane, o ile przedmiot tych spraw jest zgodny z zakresem ich obowiązków.  

Ponadto mogą one udzielać porad i informacji w sprawach wchodzących w zakres ich obowiązków, gdy są o to proszone przez rząd kraju związkowego lub odpowiedniego ministra.  

Specjalne komitety mogą ustanowić swoje podkomitety w celu rozpatrzenia szczególnych kwestii.

W celu przygotowania uchwał dla większych i ważniejszych kwestii, Landtag może powołać oficjalne komisje śledcze (art. 63 Konstytucji). Celem tych komisji jest sporządzenie niezbędnego materiału do wyjaśnienia skomplikowanych spraw, analizowanie wyników badań oraz zaprezentowanie swoich zaleceń przed Landtagiem. W skład komisji śledczych mogą również wchodzić osoby nie będące członkami Landtagu; w rezultacie komisje śledcze nie należą do specjalnych komisji Landtagu. Niemniej jednak działają one wciąż w imię Landtagu. Wyniki ich starań są zazwyczaj zawarte w obradach Landtagu poprzez dyskusje o ich finansowych raportach i inicjatywach parlamentarnych.